Tỉ lệ sớm và đúng hạn
0 %
Tổng giải quyết
0
Đã giải quyết
0
Nhận trong kỳ
0
Đang giải quyết
0