TRA CỨU HỒ SƠ
Nhập mã số hồ sơ mà bạn nhận được từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc mã số hồ sơ có ghi trên “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” mà bạn nhận được từ Bộ phận một cửa
CÁC LĨNH VỰC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
4 BƯỚC THỰC HIỆN
XEM HƯỚNG DẪN
Đăng ký
Tài khoản công dân doanh nghiệp
1
Đăng nhập
và khai báo hồ sơ
2
Thanh toán
phí, lệ phí
3
Nhận kết quả
hồ sơ trả về
4
icon-statistic-1
Tỉ lệ sớm và đúng hạn
0 %
icon-statistic-2
Tổng giải quyết
0
icon-statistic-3
Đã giải quyết
0
icon-statistic-4
Nhận trong kỳ
0
icon-statistic-5
Đang giải quyết
0